Switch to English

Dreptul la petiționare și liberul acces la informațiile de interes public

Dreptul la petiționare

Dreptul la petiționare este garantat de Constituția României. Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată prin O.G. nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002.

Dreptul de petiționare față de Agenția Națională pentru Locuințe poate fi exercitat de către:

·        cetățeni

·        organizațiile legal constituite.

Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

·       datele de identificare ale petiționarului (nume, prenume, adresă, un număr de telefon la care petiționarul poate fi contactat);

·        semnătura;

·        aspecte relevante referitoare la subiectul petiției, evitându-se, pe cât posibil, detaliile inutile;

·        copii ale unor documente justificative (dacă este cazul).

În cazul unei petiții colective, aceasta trebuie să cuprindă datele de identificare și semnătura a cel puțin unuia dintre petiționarii membri ai grupului.

Rugăm ca petițiile să fie redactate cât mai clar și lizibil. Dacă datele de identificare și textul nu sunt lizibile, iar obiectul petiției nu este prezentat clar, petiția va fi clasată.

De asemenea, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Petițiile care conțin injurii și expresii denigratoare la adresa instituției sau a funcționarilor acesteia nu vor fi luate în considerare.

Petițiile vor fi înaintate la sediul central al Agenției Naționale pentru Locuințe, prin:

·        poștă: Bd.Unirii nr.61, Bl.F3, sector 3, cod 030828, București;

·        fax: 021 320.61.10;

·        e-mail: relpub@anl.ro;

·        depunere directă la adresa menționată mai sus.

 

Dreptul la liberul acces la informațiile de interes public

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Conform art. 6 din Legea nr. 544/2001:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile acestei legi, informațiile de interes public.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Reprezentanţii instituţiilor de presă pot transmite solicitări scrise, formulate în baza Legii nr. 544/2001 la adresa de e-mail: presa@anl.ro.  

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Iulia Mihaela Goldenblum, consilier Compartiment Comunicare și Relații Publice. Tel. 021.307.67.19/ int. 2062.