Switch to English

LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR: Cum cumpăr?

Dacă doriți să cumpărați o locuință construită prin Programul Credit ipotecar puteți să parcurgeți următorii pași:

1. Înscriere online în baza de date ANL, completând acest FORMULAR*NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE. Datele personale vor fi prelucrate de Agenția Națională pentru Locuințe în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine ori pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele personale introduse in prezentul formular, vor fi colectate si folosite de Agenția Națională pentru Locuințe in scopul informării sau soluționarii cererii dvs. Prin accesarea butonului "Trimite" vă exprimați consimțământul cu privire la folosirea datelor în scopurile menționate.

După înscrierea în baza de date, solicitanții se vor informa periodic asupra amplasamentelor promovate, la sediul Agenției Naționale pentru Locuințe Departamentul de Relații cu Publicul (telefon 021/307.67.19) sau pe site-ul instituției. Persoanele interesate de un amplasament se vor prezenta în vederea înscrierii la locația și în perioada anunțate de ANL.

2. Dosarul de solvabilitate. În momentul pregătirii unui amplasament pentru ofertare, oferta este prezentată solicitanților. Solicitanții care acceptă oferta prezentată primesc o adresă către una din băncile finanțatoare în vederea întocmirii dosarului de solvabilitate. Termenul de depunere al documentelor este de 30 zile calendaristice de la data eliberării adresei; la expirarea termenului, unitatea locativă se va atribui unui alt solicitant.

3. Declarația notarială. Odată cu adresa de întocmire a dosarului de solvabilitate, solicitanții mai primesc o declarație care, în cazul în care cererea de locuințe este mai mare decât oferta, se va autentifica la notariat. Aceasta cuprinde datele personale ale solicitantului, în baza cărora se acordă un punctaj necesar pentru repartizarea locuinței. Formularul tip de declarație privind datele personale poate fi descărcat aici.

4. Certificatele de solvabilitate. După întocmirea dosarelor de solvabilitate și analizarea acestora, băncile transmit către ANL certificatele de solvabilitate ale solicitanților de credit. Solicitanții de credit transmit agenției declarația completată și autentificată.

5. Listele de priorități. Pentru solicitanții care au certificate de solvabilitate și declarația autentificată transmisă agenției, se întocmesc listele de priorități în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de către fiecare solicitant. Solicitanții sunt invitați la contractare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

6. Semnarea contractului de mandat. Primul contract semnat de către beneficiar cu ANL este contractul de mandat. Împreună cu contractul de mandat solicitantul primește și comunicarea către bancă în vederea obținerii ofertei ferme de creditare.

7. Oferta fermă de creditare. Oferta fermă de creditare trebuie trimisă agenției pentru programarea solicitantului la semnarea contractului de construire. La primirea ofertei ferme de creditare, beneficiarul locuinței trebuie să ateste existența sumei necesare depunerii avansului.

8. Contractul de construire. Contractul de construire se semnează în forma autentică sau cu legalizare de semnatură, urmând a fi notat în cartea funciară. După notarea contractului de construire, beneficiarul locuinței se prezintă la banca în vederea semnării contractului de credit ipotecar și a contractului de ipotecă.

9. Contractul de credit ipotecar. Contractul de credit ipotecar se semnează de către beneficiarul locuinței și banca finanțatoare. Odată cu semnarea contractului de credit ipotecar se semnează și contractul de ipotecă, prin care beneficiarul de credit ipotechează locuința în favoarea băncii finanțatoare până la rambursarea integrală a creditului. Beneficiarul încheie în acest moment și o poliță de asigurare a locuinței.

10. Ordinul de începere a lucrărilor. După parcurgerea acestor etape, ANL dă ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea locuinței. În contractul de construire se prevede un termen de 24 de luni pentru finalizarea locuinței de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

IMPORTANT: Persoana care solicită un credit trebuie sa fie angajată cu contract de muncă pe perioada nedeterminată, iar prin veniturile pe care le obține (la nivel de familie) să poată garanta rambursarea creditului. La stabilirea bugetului în cadrul întocmirii dosarului de solvabilitate se iau în calcul veniturile solicitantului, ale soțului/soției (unde este cazul) sau veniturile obținute de alți membri ai familiei care pot participa la plata creditului. Membrii familiei pot fi numai rudele de gradul I.

Prin excepţie, dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenţiei de realizare a unui bloc de locuinţe în cadrul programului nu se contractează toate locuinţele, pot contracta o locuinţă şi beneficiarii care asigură contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii.

BĂNCI PARTENERE

Repartizarea locuințelor solicitanților se efectuează astfel:

În cazul în care cererea de locuințe este mai mică decât oferta, ANL va proceda la atribuirea lor în ordinea depunerii certificatelor de solvabilitate de către solicitanți până la contractarea tuturor locuințelor prevăzute în proiect.

În cazul în care cererea de locuințe este mai mare decât oferta, se vor aplica următoarele criterii de ierarhizare:

CRITERIU

PUNCTAJ

I. Vârsta

 

a) Solicitant cu vârsta de până la 35 ani

10

b) Solicitant cu vârsta între 35-45 ani

9

c) Solicitant cu vârsta peste 45 ani

8

II. Situația locativă

 

a) Locuiește într-un imobil naționalizat care se retrocedează vechilor proprietari și nu deține altă locuință pe teritoriul României

20

b) Chiriaș în spațiu locativ din fond privat și nu deține altă locuință pe teritoriul României

15

c) Nu deține locuință proprietate personală pe teritoriul României

10

d) Solicitantul nu a mai beneficiat de o locuință prin credit ipotecar construită prin ANL

5

III. Starea civilă

 

a) Căsătorit

15

b) Familie monoparentală

10

c) Necăsătorit

5

IV. Număr persoane aflate în întreținere

 

a) Copii:

– 1 copil

– 2 copii

– 3 copii

 > 3 copii

 

7

8

9

10

 

 

V. Alte situații locative

 

a) Dacă solicitantul a mai beneficiat de o locuință prin credit ipotecar construită prin ANL

-20

b) Dacă solicitantul a mai beneficiat de credit ANL și a întârziat plata obligațiilor către agenție sau instituțiile  financiar-bancare

-20

VI. Situații locative sau sociale deosebite

 

a) valoare avans:

– minimum 15%

– între 15-25%

– între 25-50%

– peste 50%

- integral din resurse proprii

 

5

10

15

20

25

b) vechime cerere înscriere în baza de date ANL:

– sub 1 an

– peste 1 an

 

5

10

c) solicitant cu handicap

5